best site creator


Badania Kliniczne

Badania kliniczne to badania naukowe prowadzone z udziałem ludzi w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków, zanim w prowadzi się je na rynek. Przeprowadzenie badań klinicznych jest jedynym wiarygodnym sposobem, pozwalającym ustalić, czy nowy sposób leczenia jest bardziej skuteczny niż metody stosowane dotychczas.

Pacjenci w Przychodni lekarskiej KOMED mają dostęp do tego typu terapii.

W przypadku propozycji udziału w badaniu klinicznym, należy pamiętać, że zastosowana terapia może przynieść korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia, ale nie musi. W trakcie badania i po jego zakończeniu Pacjent jest objęty regularną kontrolą. Pacjent w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w badaniu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych czy finansowych.
Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do badania pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz innych metodach leczenia.
Dla pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych największą korzyścią i szansą jest dostęp do nowoczesnych leków bez konieczności ponoszenia kosztów leczenia.

Wszystkie procedury dotyczące diagnostyki oraz leczenia pokrywa w całości Sponsor badania.